AVG-verklaring

Rowan Merrin, gevestigd te Groenedijk 8 in Heerhugowaard, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Rowan Merrin
Groenedijk 8
1704 DE Heerhugowaard
https://www.charret-lud.nl 
info@charret-lud.nl 

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

  • Voor- en/of achternaam (achternaam indien verstrekt)
  • E-mailadres

In het geval van bestellingen ook:

  • Straatnaam, postcode en woonplaats

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met me op via info@charret-lud.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Rowan Merrin verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van mijn nieuwsbrief en/of reclamefolder (indien jij je daarvoor hebt ingeschreven)
  • Om je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om een bestelling naar je te kunnen verzenden

Geautomatiseerde besluitvorming

Rowan Merrin neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Rowan Merrin) tussen zit. Rowan Merrin gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Microsoft Excel met een wachtwoord beveiligd die alleen Rowan Merrin kent.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Rowan Merrin bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Naam en/of achternaam en e-mailadres verstrekt bij inschrijving voor de nieuwsbrief: totdat je je uitschrijft voor mijn nieuwsbrief.
  • Naam en/of achternaam en e-mailadres verstrekt via het contactformulier: zolang als nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren met een maximum van 4 weken. Deze persoonsgegevens worden nergens opgeslagen behalve in het e-mailprogramma waarmee ik werk en worden na afloop van ons contact verwijderd.
  • Naam en/of achternaam, e-mailadres en adresgegevens verstrekt via het bestelformulier: zolang als nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren met een maximum van 4 weken na levering. Deze persoonsgegevens worden nergens opgeslagen behalve in het bestelprogramma waarmee ik werk en worden na een maximum van 4 weken na levering verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Rowan Merrin verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Rowan Merrin gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Rowan Merrin en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@charret-lud.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze
kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Rowan Merrin wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Rowan Merrin neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via het contactformulier of via info@charret-lud.nl.

Maak jouw eigen website met JouwWeb